2025ൽ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ട്വിറ്ററിനെ മറികടക്കും. മാർക്ക് ദിസ് ഗയ്സ്.

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.