വളരുന്ന ടൂട്ട് ആണ് കൂട്ടുകാരെ ഫോള്ളോ തരില്ലേ

എത്രമേൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ബാക്കി വെച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും യാത്രയാവുന്നത്

indianexpress.com/article/citi

രാവിലെ രണ്ട് ബൂസ്റ്റ് അടിച്ചു...

കാറ്റ് തട്ടി തണുക്കുമ്പം ഒരു ബൂസ്റ്റ്‌ കിട്ടിയാലായി

ഫ്രീഡവും ഹാപ്പിനസ്സും രണ്ടിനേം തുലാസിൽ അളക്കുകയാണ് ഇതിലേതിനെ ആദ്യം വലിച്ചെറിയണം എന്നാണ് കൺഫ്യുഷൻ

നീ ഇല്ല ഉലഗത്തിൽ നാൻ വാഴ മാട്ടേനെ

ട്വീറ്റിനും ടൂട്ടിനും ഇപ്പൊ അടിക്ട് ആയി വാ പോവാം പോളി

ഇനി ഇവിടുത്ത അഡിക്ഷൻ തീർക്കാനായിട്ട് എങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണമെന്തോ?

@sajith ആന.സൈറ്റ് ന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഫാൻസ് പരാതി പറയുന്നുണ്ട് റെഡി ആയോ

ഇവിടുത്തെ മസ്തകൻസ് പ്രൗഡ് മസ്തകൻസ് ആർട്ടി തരൂ എന്ന ട്വീറ്റിന് ആർട്ടി തന്നില്ല ഞാനൊറ്റ പെട്ട് പോയി ആരോഡ് പറയാൻ

ഞാനെന്തിന് ടൂട്ടാതെ ഇരിക്കണം

ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ ഹൈ ഫൈ തിരുവാതിര കളി ആയിരുന്നു.

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.