ദൈവങ്ങൾക്ക് പ്രായം സമയാതീതം.
അവർ എന്നും മുളച്ചു പൊങ്ങും എവിടേയും.
ഏകദൈവവിശ്വാസികൾ കൂടുതലായുള്ള ഇടങ്ങൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രിയം ഇക്കാലം.

നട്ടുച്ചയിൽ വ്യത്യസ്തസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നവർ
രാത്രിയിൽ സംഘം ചേരുകയും അക്രാമകർ ആവുകയും ചെയ്യില്ല/ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ അധികാരികളെ?
ബീച്ച് തെക്കേ വശത്തേയ്ക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച.

m.imdb.com/title/tt1286811/
m.imdb.com/title/tt8359822/
So what's with these 2 films that makes me end the tribulation of watching the local Tamil by about 15 minutes and be glued to the non-stop anguish of the French one even after its flawed denouement, and keep staring at the blank screen?

മേലോട്ടെന്നെ.

എന്തായാലും കീഴോട്ടില്ല. പീര്യഡ്.

(Aside)
ഉങ്ങിൻ കൊമ്പിലെ ചെംകൃതാവൻ ഒന്നൂടെ തെളിയാനുണ്ട്...

ചിന്താമഗ്നതയിൽ ഒരു ഇരട്ടത്തലച്ചി

s the left one trying to point out something to the middle and rights?

A mild Decembre eastern sky, that's neither here, nor there. Just going on.

Till an end, welcome, gains.

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.