ഇത് എഴുതാൻ ഒത്തിരി ധൈര്യം വേണം ആയിരുന്നു.

geoff.greer.fm/2019/09/30/in-d

unni boosted

KDE കാണാൻ എത്ര style ആയി ഇപ്പോൾ, ഞാൻ last ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു 10 വർഷം ആയി കാണും.

ഞാൻ Cambridge Analytica പറ്റി ഉള്ള documentary, Great Hack കണ്ട് ഞെട്ടി. Democracy പോയ പോക്കേ!

unni boosted
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.