ഒന്നര വയസ്സായിക്കാണും. വല്ല കോഡിങ്ങ് ക്ലാസ്സിലും കൊണ്ടുപോയി ചേർത്താലോന്നാ

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.