ഒന്നര വയസ്സായിക്കാണും. വല്ല കോഡിങ്ങ് ക്ലാസ്സിലും കൊണ്ടുപോയി ചേർത്താലോന്നാ

കിളികൂടിനെ അടച്ചാക്ഷേപിച്ചാൽ എത്ര ആർട്ടി കിട്ടും

@akhilan @avronr @syam @subinpt ആ ആർ/യുണിക്സ്പോൺ ഒന്നെടുത്ത് നോക്ക്യേ. അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഡിwഎമ്മും ഐത്രീം ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലാ ഡിപ്പ്രഷൻ 😂

@subins2000 "ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ദൗർലഭ്യം മൂലം internet bandwidth ഭക്ഷണം ആക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു യുവാവിന്റെ കഥ"

title പൊളിയല്ലേ?

@subins2000 use xkill.
put some icon on the status bar to run xkill.
click the icon and then the window.
profit.

(still not sure how to add the icon without keyboard tho)

@subins2000 you just went full human. you're not supposed to go full human

Donate your spare CPU + GPU compute power to help research and fight #Coronavirus {COVID-19}.

I've setup a Linux For Everyone team. Download folding@home and enter Team #240869. Thank you!

foldingathome.org/start-foldin

@subins2000 an entire day without saying മൈര്, not even in mind? now that's a skill I have to learn

@subins2000 നല്ല പടം

btw, how did you get touchscreen working on that laptop? did it work out of the box with neon?

And again people are enraged and astonished that the google nest max thingy is spying on them. A friend of mine just realized that google uses her phones gps data for traffic analysis. Do "normal" people really don't know this? I though is was common knowledge by now...
People your personal data is gold, everyone wants a part of it. No company that is worth billions gets there by giving things away for free

@sajith @milcom I've heard people say the ones with the T2 chip are so limiting. How the data on the ssd is encrypted with the T2 chip, if the motherboard breaks you can't even access your data anymore

@milcom which mbp is this? I hear the newer ones don't even boot anything other than macos

@sajith like a wise man once said, വല്ല ഹാര്യോം ഉണ്ടാരുന്നോ?

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.