കിളികളെപ്പോലെ ചിലക്കാനല്ല, ഗജവീരന്മാരെ പോലെ ചിന്നം വിളിക്കാനാണെനിക്കിഷ്ടം. 🐘

@Bibin കിളിസൈറ്റിലേയ്ക്ക് പടമാക്കി

twitter.com/anivar/status/1192

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.