Bady boosted
Bady boosted

അക്ഷയ ഊർജ അവാർഡ് പരിഷത്ത് ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്

കേരള സർക്കാർ ഊർജ വകുപ്പിന്റെ, പാരമ്പര്യേതര ഊർജ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ ഗവേഷണ വിഭാഗമായ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂറൽ ടെക്നോളജി സെന്ററിന് (IRTC) ലഭിച്ചു.
ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ്, സോളാർ ചെറുകിട ജലവൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വിഭാഗത്തിലാണ് അവാർഡ്.

ഐ.ആർ.ടി.സി രജിസ്ട്രാറും ഡയറക്ടറും മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.

Bady boosted

Indians are responding to non Democratic behavior of . This is an important news because these profit making centralized social medias can never be unbiased, its a structural problem.

Why beg Twitter for actions when we can have freedom at .

qz.com/india/1746734/angry-twi

Bady boosted

This computing pioneer was among the first to read an email in Thiruvananthapuram in 1984

It is the late 1970s, the end of a tumultuous decade. CV Radhakrishnan is a young man of 25 or 26 who has just given up a promising job in Delhi and come back home to Kanyakumari. The doctors in Delhi gave him five years.

thenewsminute.com/article/comp

Inspiring story of CVR. #tex #latex #FreeSoftware #typesetting I have been to this campus and stayed there many days.

Bady boosted

For those who are #NewHere, I'd like share another aspect of #mastodon that brought many of us here much before the current wave. Mastodon is Free Software (sometimes called as Open Source or Free and Open Source Software). It means anyone is Free to use, study, modify and share the software. This means we are not dependent on any single entity (person, company, country...) and we can be self-reliant.

#FreeSoftware #OpenSource

Bady boosted

Some of you may think freedom to modify software is useful only for techies. I'd like share the story of #scribus, a page layout software replacement to Adobe PageMaker and InDesign. This software only supported English and other Latin languages initially. Then a programmer from Oman, Fahad Amar Salim All Saidi added support for #Arabic with funding from Oman government. Along with Arabic, this change brought support for all Indian languages. #FreeSoftware

Bady boosted

#Periyar

If larger country oppresses a smaller country,I’ll stand with smaller country

If smaller country has Majoritarian Religion which oppresses minority religions,I’ll stand with Minority religion

If minority religion has caste & one caste oppresses another caste,I’ll stand with caste being oppressed

In oppressed caste if an employer oppresses his employee,I’ll stand with employee

If employee goes Home & oppresses his wife,I’ll stand with that woman

Overall oppression is my enemy

Bady boosted

@Frumptious I deleted my own personal Twitter account to make an example for others. There is an official Mastodon account continuing to post on Twitter:

twitter.com/MastodonProject

Bady boosted
Bady boosted

#Janayugom, the South Indian daily newspaper, has migrated all its infrastructure to Free Software, using #Scribus for layout, @Kubuntu as the operating system, and KDE Plasma for the desktop.

poddery.com/posts/4691002

Bady boosted
Bady boosted

Indian Pirates are committed to support human rights, direct democracy and participation in government, reform of copyright and patent law, free sharing of knowledge (open content), information privacy, transparency, freedom of information, anti-corruption and network neutrality. Read our full constitution at pirates.org.in/constitution Join us today if you agree.

Bady boosted

Indian Politics 

Bady boosted

This is a call for volunteers to test the #gitlab Debian package when new versions comes out.

You can just use a Virtual Machine, container or dual boot (to avoid loading your main OS) to do this. Installing gitlab is as simple as 'apt install gitlab' (well, rules of installing from experimental or backports repos in Debian applies).

Check wiki.debian.org/gitlab for details. Please reply or DM if interested.

#debian #debian-gitlab

Bady boosted

Story of #Janayugom - The first daily #Newspaper in the world to successfully use 100% #FreeSoftware for news publishing.

The news of successful migration of Janayugom, a #Malayalam daily newspaper, to Free Software, Unicode & Exhaustive Traditional Character of Malayalam was announced by the Chief Minister of #Kerala on 2019 November 1.

Read more at:
poddery.com/posts/4691002

#FreeSoftware #Scribus #GIMP #Inkscape #Kubuntu #KDE #OpenSource #FOSS #Libre

Bady boosted
Bady boosted

Worshippers of totalitarian regime are requesting Indian Govt. to ban @Mastodon in India. Demeaning activists, writers, students & branding them anti national wasn't enough, so now they have audacity to crush platforms supporting voices of dissent. What threatened them? Fight against Casteism!
@Gargron It's farcical how they claim, Mastodon suppresses 'normal' voice? So it means who?🤔
May be, Its Castiest, Racist, Xenophobes who are trying to 'normalize' hate!

Bady boosted

#Janayugom #Newspaper - migration to #FreeSoftware covered in the monthly report of @smc. Special thanks to K H Hussain and P K Ashok Kumar for teaming up with #AlphaFork Technologies to lead this historical event.

Read more at blog.smc.org.in/smc-monthly-re

Bady boosted
Bady boosted

"Privacy isn't about hiding bad things, but about protecting what defines us as human beings, who we are. Our day-to-day behavior, our personality, our fears, our relationships, and our vulnerabilities."

-- The Tor Project

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.