ഈ 500-ൻ്റെ ലിമിറ്റ് എവിടത്തെ ന്യായം? വാട്സാപ്പിൽ പോലുമില്ല ഇത്തരം ലിമിറ്റുകൾ. നമുക്കത് എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞൂടേ? സെർവറിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺഫിഗറേഷൻ കാണൂലേ?

എന്താ ചിലർക്ക് മാത്രം 'Show thread'? Prime Jyothi ക്ക് ത്രെഡുണ്ട്. സാക്ഷിക്കില്ല. സാക്ഷിയുടെ പോസ്റ്റിന് മറുപടി വന്നതൊന്നും ലോക്കൽ ടൈംലൈൻ കണ്ടമട്ടുമില്ല. 😡

മസ്തകൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ വീതികൂട്ടാൻ വല്ല വഴിയും? ഒരു വലിയ പോസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ ഓരോ എത്ര സ്കോൾ ചെയ്യേണ്ടിവരും ഈശ്വരാ.

ആനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പോസ്റ്റുകൾ പിടിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ വല്ല വഴിയും?

ആരെയെങ്കിലും ഇന്ന് ബ്ലോക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്നതെങ്ങനെ എന്നാണോ ഇവിടത്തെ മുഖ്യവിഷയം?

Delhi enjoys unusual hail spectacle

The rare sight left streets covered in white and saw people compare the city to London and Chicago.

bbc.co.uk/news/world-asia-indi

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.