Kannan boosted
Kannan boosted
Kannan boosted
Kannan boosted
Kannan boosted

തമോഗർത്തതിന്റെ പടം കാണുമ്പോ‌ൾ കൊതി വരുന്നതെനിക്കു മാത്രമാണോ?

:Bhole: :uzhunnuvada:

Kannan boosted
Kannan boosted

Sruthi and I took a #debian #packaging workshop at Thiagarajar College of Engineering in Madurai, Tamil Nadu on 29-30 March 2019.

About 30 students attended the event. They followed up with us via matrix and completed 8 packages (nodejs, ruby and golang) in the next week (we were pleasantly surprised as we don't usually see such follow ups after workshops). Today first package from them was accepted into unstable.

Congrats to yashikadharshini and iswaryae!

ചൊദ്യം നം ൧. ) നിങ്ങള്‍ എങ്ങിനെയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഫിലോസഫിയുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്? (ഒരു ഗവേഷണത്തിനായാണ്)
@rajeesh @sajith @syam @balu @praveenp @kocheechi @tachyons @primejyothi @subins2000 @subinpt @cyriac @എല്ലാരും

Kannan boosted
"Tech for Democracy" .
Over the years several revolutions came up. And now is the time to fight for our data protection. It's high time we have strict laws implemented in the context of Electoral campaign.
.
Democracy is everyone's birth right. No political parties should be profiling us on age, gender, caste, religion, places, region, language, friends, filter bubbles, choices of life and many more ways just to win the elections. .
Google-Amazon-Facebook-Apple-Microsoft
.
These tech gaints are not new to any of us. But its high time we realize they have been violating our fundamental rights. .
Sadest part is they know more about us than our partners, family, relatives and friends. And they are now in a position to influence us to vote to people whom they us to vote. .
Let's us stand together and raise our voice against all these. .
This pic is our team(partial) who put together this event. We had support from many organizations signing our demands which we gave to Election Commission of India. .

Cheers to everyone💐 EC agreed to improve the laws and seeked help for improvements. . "Long live Revolution"
.
#Tech4Democracy #fundamentalrights #together #fight #coorporates #democracy #swecha #fsmi #freesoftware
IMG_20190325_172635_728.jpg
Kannan boosted

Thanks to reader @attac_hl for pointing out the customisable route planning site OpenRouteService:

maps.openrouteservice.org

It uses OpenStreetMap data, but offers more options for routing and vehicles.

#Maps #OpenStreetMap #Alternatives

Saturday, 9 March 2019 from 10:00-6:00

Kerala Museum
Pathadipalam, Edappally, Kochi

+Feminism

Kannan boosted
Kannan boosted

FOSSers at 🔥 !

FOSSMeet is an annual event organized by the FOSS community of NIT Calicut. This is the 15th year of FOSSMeet and is one of the oldest & continuing FOSS events in .

Kannan boosted

Since Richard Mathew Stallman is giving speeches on 11th and 12th at KLF19, many free software enthusiasts are coming to KLF19. It would be great if we can meet and network at the venue on 11th and 12th, preferably a meet at 11th after noon/evening, it would be an unofficial free software meeting <3.

loomio.org/d/ocQlAMXi/meetup-a

Kannan boosted

Super cool attack. I definitely could have fallen victim (even though I type URLs manually most times)

---

How will you escape Super Phishing Attack ? – Anoop Krishnan – Medium

Doesn’t matter how much aware you’re, anyone can fall victim to this “Almost Impossible to Detect” Phishing Attack.

medium.com/@kaiiyer/how-will-y

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.