ചൊദ്യം നം ൧. ) നിങ്ങള്‍ എങ്ങിനെയാണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഫിലോസഫിയുമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്? (ഒരു ഗവേഷണത്തിനായാണ്)
@rajeesh @sajith @syam @balu @praveenp @kocheechi @tachyons @primejyothi @subins2000 @subinpt @cyriac @എല്ലാരും

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.