ഇത്രേം പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടേലും ലെ ഒമാൻ

ജ്യൂസ് കൊണ്ട് വന്നതാരാ? അത് അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും...👇 😂😂

An idea can change your life... സിഗ്നൽ വരാൻ ഇനീം സമയണ്ട്..😷😷

സെക്കന്റ് വൺ.. ആ ആമ്പിയൻസ് ആണിഷ്ടം...

RT @raeesthappy@twitter.com

നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത്‌ ടൈപ്പ്‌ ബെഡ്രൂം സെലെക്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്ന പേർസ്സൺ ആണ്?

🐦🔗: twitter.com/raeesthappy/status

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.