ഒരു ട്വീപ്പിന്റെ കയ്യിന്ന് പൊക്കിയതാ. ഗാന്ധിയൻ ഫാസിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള. ഇനിയെന്തെല്ലാം കാണാൻ കിടക്ക്ന്ന്.😁😁

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.