ഇന്നത്തെ കുരുത്തക്കേട് 

കുറേ നാളായി സിഗ്നൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ക്രാഷായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നൊരു ബഗ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി.

github.com/signalapp/Signal-De

യെന്തരാവുമോ‌ യെന്തോ

Follow

ഇന്നത്തെ കുരുത്തക്കേട് 

@sajith
Til: fallocate -l 32G 32G.bin; sudo chmod 0600 32G.bin; sudo chown 0 32G.bin; sudo swapon 32G.bin

Dynamic allocation of swap

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.