ഇന്ന് അടിയോടടിയാണ്. ഇഴഞ്ഞായിരിക്കും വീട്ടിൽ പോണത്.

എഡുക്കെഡാ ഒരു ടുബോർഗ് സ്റ്റ്രോങ്ങ്.

പുല്ല് ബാറവധി ആണല്ലേ.

ഹയ് ഫ്രണ്ട്സ്.

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.