അമ്മേ മഹാമായേ, മൂകാംബികേ!!! 🙏

Pradeep :fake_verified: boosted

Python Developer - We are looking for software engineers to join our Professional Services team to work on web crawler development with Scrapy, our... Scrapinghub / Remote apply.workable.com/scrapinghub #Dev back #Python #JS #Linux by @ScrapingHub@twitter.com

മലരേ നിന്നെ കാണാതിരുന്നാൽ....🎶😖

ഇവിടെ എല്ലാവരും ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലേ?

ഹല്ലാാാാ... എന്നാ ഒക്കെയുണ്ടെടാ ഹാജി മസ്ഥാനേ...!!! :gangadharan: :gangadharan:

അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ടൈം ലൈൻ നിറയെ ട്ടൂട്ടുകൾ.

Pradeep :fake_verified: boosted
Pradeep :fake_verified: boosted

Tech, Google, - 

നിങ്ങളുടെ ഫോളോകൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അത് സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

Pradeep :fake_verified: boosted

മുഴുവൻ ഫേക്കുകൾ ആണല്ലോ ഇവിടെ. CID എസ്കേപ്പ് ... :veroru:

Guys, is there any way to set some hashtags as signature in all the toots/tweets?

Pradeep :fake_verified: boosted
@Gargron @Mastodon @BhavanaVarun true but what i'm saying india could make their own firewall to block fediverse servers. like i know in russia they were testing a firewall.
Pradeep :fake_verified: boosted
Pradeep :fake_verified: boosted

സാപ്പിട്ടിങ്കിള?

അന്നം തിന്നാവാ?

ഉൽപൽ ആക്ഷ്ൻ ആണോ, ഉഴപ്പൻ ആശാൻ ആണോ?

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.