ആല്ഫാഎം തിന്നാം.

ഒരു കിലോ പഴം തിന്നേണ്ടിയിരുന്നില്ല.

ആണ്ടവാ ശിവ ശംഭോ!

അമ്മേ മഹാമായേ, മൂകാംബികേ!!! 🙏

Pradeep :fake_verified: boosted

Python Developer - We are looking for software engineers to join our Professional Services team to work on web crawler development with Scrapy, our... Scrapinghub / Remote apply.workable.com/scrapinghub #Dev back #Python #JS #Linux by @ScrapingHub@twitter.com

മലരേ നിന്നെ കാണാതിരുന്നാൽ....🎶😖

ഇവിടെ എല്ലാവരും ട്വിറ്ററിൽ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലേ?

ഹല്ലാാാാ... എന്നാ ഒക്കെയുണ്ടെടാ ഹാജി മസ്ഥാനേ...!!! :gangadharan: :gangadharan:

അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് ടൈം ലൈൻ നിറയെ ട്ടൂട്ടുകൾ.

Pradeep :fake_verified: boosted
Pradeep :fake_verified: boosted

Tech, Google, - 

If Google acquiring sensitive health information (Project Nightengale) without patient consent is technically legal under federal law (HIPAA), then the law needs to be changed.

നിങ്ങളുടെ ഫോളോകൾ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അത് സൂക്ഷിച്ചു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

മുഴുവൻ ഫേക്കുകൾ ആണല്ലോ ഇവിടെ. CID എസ്കേപ്പ് ... :veroru:

Guys, is there any way to set some hashtags as signature in all the toots/tweets?

Pradeep :fake_verified: boosted
@Gargron @Mastodon @BhavanaVarun true but what i'm saying india could make their own firewall to block fediverse servers. like i know in russia they were testing a firewall.
Pradeep :fake_verified: boosted

സാപ്പിട്ടിങ്കിള?

അന്നം തിന്നാവാ?

Show older
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.