ബുക്ക്മാർക്സ് ബാറിലെ ഗൂ+ ഐകോണിൽ ഇന്നൊരു പത്തുപ്രാവശ്യം ഓർക്കാതെ ഞെക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഡിലീറ്റി 😞

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ സമ്മതിക്കണം. പേരു ചേർക്കാനുള്ള ഫോം 6-ൽ (nvsp.in/Forms/Forms/form6?lang) മലയാളത്തിലെടുത്താൽ സ്ത്രീകൾ വോട്ടർമാരല്ലെന്ന് തോന്നും. ഇൻപുട്ട്ഫീൽഡുകളിൽ ഒന്നാന്തരം മലയാളം യൂണീകോഡ് കൊടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ, നല്ല കാർക്കോടകൻ ബഗ് ഒക്കെയുള്ള ഏതോ ഹിന്ദി ഫോണ്ട് വെബ്‌ഫോണ്ട്സായി തരുന്നുണ്ട് 🙂

@subinpt lla എന്നെഴുതിയാൽ മൂന്ന് കാരക്ടറും 3 ബൈറ്റും ആണെങ്കിലും ല്ല എന്നെഴുതിയാൽ മൂന്ന് കാരക്ടരും 9 ബൈറ്റുമാണ്. ;-)

കുട്ടിയാന ക്ലീനാണ് :-) കാണുമ്പം ഒരു സന്തോഷം

praveenp boosted

@praveenp

"കിട്ടീലയോ പണി വേണ്ടുവോളം,
വിശിഷ്ടനാം ഗൂഗിളിൽ നിന്നിദാനീം,
ഡാറ്റാസ് വല്ലതുമുണ്ടു ബാക്കി-
യെന്നാലതും നൽകിയനുഗ്രഹിക്കാം!

ഗൂ+ പരിക്കേറ്റു മരിക്കിലെന്തു,
മഹാരഥൻ മീവി അടുക്കലില്ലേ!
"മീവി ജഗൽസത്തമനാണു' പോലും!
ഡാറ്റാർപ്പണം സൈറ്ററിഞ്ഞു വേണം!"

അല്ല മാസ്റ്റഡോണിൻ്റെ കൂടെ പഴേ സ്റ്റാറ്റസ് നെറ്റിൻ്റെ ഫോർക്ക് ഗ്നൂ സോഷ്യലൂടെ ആന.സൈറ്റില് ഇട്ടാലെന്താ 😉

ഇവിടെ ഓക്സിടോസിനും അളന്നോണ്ടിരുന്നോ അവിടെ മീവി ആളെപ്പിടിക്കുകയാണ്

praveenp boosted

സമയമാം രഥത്തിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് പോവാണ്

😭 😭 😭

support.google.com/plus/answer

പ്ലസിന്റെ നല്ല കാലത്തു പോലും ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല രസമായിരുന്നു.

മനുഷ്യസൃഷ്ടികളിൽ അനശ്വരമായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നു നമുക്കു പഠിക്കാനുള്ള പാഠം.

ലൂക്കക്കെന്ത് പറ്റി ?? ഒരു നിഷ്ക്രിയത പോലെ

@akhilan

എന്തോ വാണിങ് ആണെന്ന് 

ചുമ്മാ ഒരു ടെസ്റ്റ്

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.