അല്ല മാസ്റ്റഡോണിൻ്റെ കൂടെ പഴേ സ്റ്റാറ്റസ് നെറ്റിൻ്റെ ഫോർക്ക് ഗ്നൂ സോഷ്യലൂടെ ആന.സൈറ്റില് ഇട്ടാലെന്താ 😉

ഇവിടെ ഓക്സിടോസിനും അളന്നോണ്ടിരുന്നോ അവിടെ മീവി ആളെപ്പിടിക്കുകയാണ്

praveenp boosted

സമയമാം രഥത്തിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് പോവാണ്

😭 😭 😭

support.google.com/plus/answer

പ്ലസിന്റെ നല്ല കാലത്തു പോലും ആൾക്കാരൊക്കെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും നല്ല രസമായിരുന്നു.

മനുഷ്യസൃഷ്ടികളിൽ അനശ്വരമായി ഒന്നുമില്ലെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നു നമുക്കു പഠിക്കാനുള്ള പാഠം.

ലൂക്കക്കെന്ത് പറ്റി ?? ഒരു നിഷ്ക്രിയത പോലെ

@akhilan

എന്തോ വാണിങ് ആണെന്ന് Show more

ചുമ്മാ ഒരു ടെസ്റ്റ്

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.