സന്നദ്ധപ്രവൎത്തകരുടെ അഞ്ചു വൎഷത്തോളമുള്ള പ്രയത്നഫലമായി, സായാഹ്ന “ശബ്ദതാരാവലി” സമ്പൂൎണ്ണ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പു് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. 55653 വാക്കുകൾ; അൎത്ഥം, ഉദാഹരണങ്ങൾ മുതലായവ സഹിതം XDXF മാനക XML കോര്‍പസ് ആയും വിവിധ ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്കു് ക്രിയറ്റിവ് കോമണ്‍സ് അനുമതിയിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഒരു “ലെക്സൊണമി” സെര്‍വ്വറും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൃഹദ്‌സംരംഭത്തിൽ എളിയ സംഭാവന നല്കാനായതിൽ ഈ ലേഖകന്‍ ചരിതാൎത്ഥനാണ്.

stv.sayahna.org/

Follow

മാതൃഭൂമിയിൽ വന്ന വാൎത്ത.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.