ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പൊ കൊറോണയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്ന്.

Follow

@Bibin അപ്പോ ഒരുപാട് കാലമായി ഈ വഴിവന്നിട്ട്

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.