എന്തായി അയോദ്ധ്യ ?

I love it when you call me señorita
I wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh la la la
It's true, la la la

അവര് ക്രിയേറ്റ് യുവറോൺ സൺഷൈൻ എന്നല്ലെ പറഞ്ഞുള്ളൂ, ഫോട്ടോ എഡിറ്റെയ്ത് സൺഷൈനുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ..

Panipat ഡയരക്ടർ: ഇതൊര് പിരിയഡ് മൂവിയാണ്. ബാജിറാവോ മസ്താനി‌യിലെ‌ പോലുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസാണ് വേണ്ടത്.

കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ: എന്തിനാ അതുപോലുള്ളത്. നമുക്ക് അത് തന്നെ എടുക്കാലോ.

Want a miracle in life ?
Be a miracle

Boost this Toot to get 1000 followers

Reem boosted

കോപ്പിയടിച്ച് ടൂറ്റുന്നവനെ എന്ത് വിളിക്കാം?
- ടൂത്പേസ്റ്റ്

#ഹഹഹ

Reem boosted

Am boosting everyone on my TL. Boost = RT. Go through my profile to find your friends and foes :))

Yesterday is for memories 
Tomorrow is an imagination
But today is real gift
have a pleasant day.

ഇവിടെ സ്നേഹം മാത്രേ ഉള്ളൂ

കുറച്ച് ഹോർലിക്സ് തരാമോ ?

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.