ഇന്നലെ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റ് പോസ്റ്റുമാൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഞാനെടുത്ത കുറച്ചു പടങ്ങൾ അതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. 🙂

ചിത്രങ്ങൾ വിസ്കോൺസിനിലെ Stute Homestead എന്നൊരു സ്ഥലത്തു വെച്ചെതെടുത്തതാണ്. പണ്ടൊരു കൃഷിയിടമായിരുന്നു.
അവിടെ 1921 ഇൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഹെലൻ സ്റ്റുട്ടിന്റെ കുറിപ്പുകളാണ് പുസ്തകത്തിൽ. "In Her Own Words" എന്നാണ് ബുക്‌ലെറ്റിന്റെ പേര്. ഇന്നാ ഫാം വിസ്കോൺസിൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്സ് ഡിപ്പാർട്മെന്റിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്.

അന്നെടുത്ത പടങ്ങൾ ഇവിടയുണ്ട്:

flickr.com/photos/sajith/album

Follow

സ്ട്യുട്ട് പുരയിടത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ:

dnr.wi.gov/files/PDF/pubs/pr/P

ഹെലന്റെ മകളാണ് ബുക്‌ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്, അവരുടെ മക്കൾക്കും ചെറുമക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമായി. ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു കോപ്പി തന്നു.

തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞു നടക്കലിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായാണ് പടമെടുക്കാറ്. ആർക്കെങ്കിലും ഗുണമായെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷമായി. 🙂

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.