രണ്ടു ഡോമെയ്നുക‌ൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്: gab.com, gab.ai.

കാരണം:‌‌‌

en.wikipedia.org/wiki/Gab_(soc

mastodon.social/@Gargron/10218

Follow

ഇൻഡിടൂട്ട് നടത്തുന്ന സംഘി ആ ത്രെഡിൽ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയവും സോഫ്റ്റ് വെയറും രണ്ടാണു പോലും.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.