ആന സൈറ്റ് മെമ്പ്രമ്മാരേ, നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കോളം ലേയൗട്ടിലേയ്ക്കു മാറിയോ?

blog.joinmastodon.org/2019/06/

Follow

ഒറ്റക്കോളം ലേയൗട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ?

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.