പുതിയ രണ്ടു കസ്റ്റം ഇമോജി ചേർത്തു: :gandhi: :nehru:

Follow

ഗാന്ധിജിയുടെയും നെഹ്രുജിയുടെയും ഒപ്പം ഒരു കസ്റ്റം ഇമോജി ചേർത്ത് ലിബിനാജിയെയും ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് .

:gandhi: :nehru: :libina:

@sajith ഇന്ദിരാജി എന്നൊക്കെ പറയും പോലെ... 😌😌😌

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.