സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോയിൽ കാര്യമായിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു മോഡറേറ്ററെ പുറത്താക്കിയതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്.

meta.stackexchange.com/questio

Via : news.ycombinator.com/item?id=2

Via : pleroma.site/objects/9fbf3e77-

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.