മൂക്കിക്കേറ്റി വലിക്കണം.

Follow

@Bibin നിക്കറിൽ മുള്ളുന്നതു വരെ കണ്ണുരുട്ടിക്കാണിക്കണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം! 🙃

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.