കനേഡിയൻ ചൈനീസ് വംശജരെ വരുതിയിൽ നിർത്താൻ ചെനീസ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന്.

globalnews.ca/news/6920433/chi

ഭീഷണിക്കെതിരെ തുറന്നു സംസാരിക്കുന്ന മുൻ മിസ് വേൾഡ് കാനഡ അനസ്റ്റാസ്യ ലിനിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ.

invidio.us/watch?v=fFqg8ZNtUlc

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.