ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ: ഭക്ഷണം, വിശ്രമം, കുത്തിവരക്കൽ

ഇന്നലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നപ്പോൾ മത്തിയാസ്‌ അഡോൾഫ്സൺ എന്നൊരു സ്വീഡിഷ് വരക്കാരനെപ്പറ്റി മനസിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വര വളരെ ഇഷ്ടമാവുകയും അതേത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കെച്ചിങ്ങിന്റെ കല എന്നൊരു കോഴ്‌സിൽ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

mattiasadolfsson.com

പ്രസ്തുത കോഴ്‌സിലെ ഒരു ഗൃഹപാഠമാണ് ഇന്നത്തെ കുത്തിവര.

Show thread
Follow

ഇന്നത്തെ കുത്തിവരയിൽ തൃപ്തനല്ല. ചിന്തയേയും ഭാവനയെയും ഉണർത്തുന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ മസാജർ അത്യാവശ്യമായി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.