ജോലി നന്നായി നടക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം?

ആനസൈറ്റ് പോലെ എടുക്കുന്ന പണിയിൽ നിന്നു ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂട്ടി വെച്ചു മിണ്ടാതിരുന്നു ജോലി ചെയ്യണം!

ഇതാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അഡ്വൈസ്.

spakhm.com/p/productivity-advi

ഫേസ്ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നു പണിയെടുക്കാൻ സക്കർബർഗ് മുതലാളി ഫേസ്ബുക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ ഉപദേശിക്കുമോ എന്നു ഞാനീയവസരത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണു സുഹൃത്തുക്കളേ.

Follow

ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഉപദേശം: Get off the Internet.

spakhm.com/p/prefer-comedy-ove

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.