അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ കൊറോണവൈറസ് വാർത്തയിലെ നെഗറ്റിവിറ്റി പെരുപ്പിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ: "Why Is All COVID-19 News Bad News?"

nber.org/papers/w28110

വൈറസ് ഭയം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ന്യൂ യോർക്ക് ടൈംസ് വഴിയാണു പ്രസ്തുത പേപ്പറിനെപ്പറ്റി അറിയാനിടയായത് എന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്.

:sarscov2:

Follow

അവസാനം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു:

"Potentially positive developments such as vaccine stories receive less attention from U.S. outlets than do negative stories about Trump and hydroxychloroquine. Overall, we are unable to explain the variation in negativity with political affiliation of an outlet’s audience, or U.S case count changes, but we do find that U.S. readers demand negative stories.

We conclude that the CDC’s implicit “warning label” against consuming too much U.S. COVID-19 media may be warranted."

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.