പുതിയ അയൽപക്കത്തു ധാരാളം പൂച്ചകളുണ്ട്. എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെട്ടു വരുന്നു.

🐈

രണ്ടു തവണയേ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നടക്കാനിറങ്ങുമ്പോ കണ്ടതാണ്. രണ്ടു തവണയും ഓടി വന്നു സംസാരിച്ചു. കുറേ ദൂരം കൂടെ നടന്നു. മൂപ്പരുടെ ഏരിയ കഴിഞ്ഞപ്പോ നടപ്പു നിർത്തി മെല്ലെ തിരിച്ചു പോയി.

ചെവി മുറിച്ചിരിക്കുന്നതു വീടില്ലാത്ത ആളായതു കൊണ്ടാണ്. സ്പേ/ന്യൂട്ടർ ചെയ്തു വിടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ചെവി മുറിക്കൽ.

🐈

ചില അയൽക്കാർ ഭയങ്കര നാണം കുണുങ്ങികളാണ്.

🐈

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.