ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലിബ്രെപ്ലാനറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഈ വാരാന്ത്യമാണ്. ഓൺലൈൻ കോൺഫറൻസാണ്, പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

നമ്മുടെ സുഹൃത്തും ആനസൈറ്റിൽ ഹാജരില്ലാത്ത മെമ്പറുമായ @vu3rdd നാളെ (മാർച്ച് 20ന്) സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്.

libreplanet.org/2022/speakers/

Follow

ലിബ്രെപ്ലാനറ്റ് കോൺഫറൻസിൽ നിന്നുള്ളള വീഡിയോകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, media.libreplanet.org എന്ന സൈറ്റിൽ.

കോൺഫറൻസ് മുഴുവനായുംം തൽസമയം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിലെ "Design in the command line: Recipes for tasty outcomes" എന്ന പ്രഭാഷണം അൽപ്പം കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.

media.libreplanet.org/u/librep

ടി പ്രഭാഷണത്തെപ്പറ്റി എഫ് എസ് എഫിന്റെ ടൂട്ട്:

hostux.social/@fsf/10798965745

അതിൽ "Loved the talk, Ana and Ricardo <3" എന്നൊരാളു ചാറ്റ് റൂമിൽ പറഞ്ഞെന്നു പറയുന്നില്ലേ? അതു ഞമ്മളാ!

@sajith
അത് ഞമ്മളാന്ന് കേട്ടപ്പോ നമ്മടെ പാസ്റ്ററെ ഓർമ്മ വന്നു

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.