ഗീക്സ് (Guix) പ്രോജക്ട് തുടങ്ങിയിട്ടു പത്തു വർഷമായി!

guix.gnu.org/blog/2022/10-year

പ്രോജക്ടിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് ഏഴു വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡി വിങ്കോയുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആദ്യം കണ്ടു. ഒരിക്കൽ ഗീക്സ് പാക്കേജ് മാനേജർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു നോക്കിയതുമാണ്. ആരംഭശൂരത്വം അവിടെത്തന്നെ അവസാനിച്ചു.

ഇനീം ഒരു പത്തു വർഷം കടന്നു പോകുന്നതിനു മുൻപേ ഒന്നൂടെ നോക്കണം.

:gnu:

Follow

@subins2000 അയാളെ അറിയാമോ? അയൽക്കാരൻ എന്നു വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ എന്നാണോ?

@sajith യെസ് യെസ് ആ അയൽക്കാരൻ. ആളെ അറിയില്ലാ

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.