പൊന്മുടി എന്നു പേരുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധ വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രവും സന്ദർശിക്കാനിടയായി

മല്ലങ്കാണിയായിരുന്നു വഴികാട്ടി. ഉദ്ദേശം എഴുപതു വയസ്സായിട്ടുണ്ടാവും. ചെരുപ്പിടാറില്ല. എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചിട്ടില്ല. (മകൻ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചു. ചെറുമകൻ ഇപ്പോൾ ഏഴിൽ.)

മൂന്നാലു വർഷം മുൻപ് ഏതാനും സാഹസികരായ ചെറുപ്പക്കാർ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വനം വകുപ്പുകാർ ആയിരം രൂപ പ്രവേശന ഫീ വാങ്ങി കാണിക്കാരനായ ഒരു വഴികാട്ടിയെയും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടാണ് സന്ദർശകരെ അങ്ങോട്ടു വിടുക. അതീന്ന് മല്ലങ്കാണിക്ക് മുന്നൂറ്റമ്പതു രൂപ കിട്ടും.

പ്രകൃതിരമണീയമായ മറ്റൊരു നല്ല ഇത്: തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വാഴ്വന്തോൾ.

മൂന്നാമത്തെ പടത്തിലെ സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കൗപീനധാരിയായി സ്നാനം ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായി എന്നു നിങ്ങളെയെല്ലാം അറിയിക്കാൻ എനിക്കു സന്തോഷമുണ്ട്.

ആകെ മൂന്നേ മൂന്ന് അട്ടകൾ മാത്രമേ കാലിൽ കടിച്ചുള്ളൂ.

പ്രകൃതിരമണീയമായ നല്ല ഒരു ഇത്

സുഖിയനെപ്പറ്റി വായിക്കാനിടയായി

വിമാനമാർഗ്ഗമായി ശ്രീലങ്കാ രാജ്യത്തിലെ കൊളമ്പ് എന്നു പേരായ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു

വീട്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ രണ്ടു കെട്ട് ഡീമോട്ടിവേഷനൽ പോസ്റ്റർ വരും

ജന്മഭൂമി അടുത്ത വീട്ടിലെ സംഘിച്ചേട്ടന്
ദേശാഭിമാനി അച്ഛൻ സഖാവിന്

അയ്യോ അമ്മേ വീണ്ടും പേടിയാവുന്നു!

"America: The Farewell Tour" എന്നൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഇപ്പോൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാന്ദർഭികമായി ഒരു കോമിക് സ്ട്രിപ്പ് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു.

wondermark.com/c1410/

@akhilan @balasankarc ആന സൈറ്റിൽ ഓളമുണ്ടാക്കാൻ അടിയന്തരമായി ആളെ വേണം.

വരുന്നോ എന്റെ കൂടെ?

"കൊക്കെത്ര കൊളം കണ്ടതാ!" ലുക്ക്

അയ്യോ അമ്മേ പേടിയാവുന്നു!

അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ ഡിലീറ്റും ചെയ്ത് ടി രാജവെമ്പാല അപ്രത്യക്ഷനായി. എന്തരോ എന്തോ!

🤔

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

aana.site is one server in the network