വാർത്ത വായിക്കുന്നതും കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ചീത്തയാണെന്ന് ഗാഡിയൻ പത്രത്തിൽ. 🤓

theguardian.com/media/2013/apr

@kocheechi എനിക്കിപ്പഴും മനസ്സിലായില്ല! 🤔

ചിത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് വ്യക്തമാകാത്തത്?

@rajeesh മീനെല്ലാം ഞങ്ങളെക്കണ്ടു വഴിമാറിപ്പോയി. 🙂

കയാക്ക് ചെയ്തത് വിസ്കോൺസിനിൽ, ലേക്ക് സുപ്പീരിയറിൽ.

tripadvisor.com/Attraction_Rev

@praveen Amazing. Congratulations to Sruthi!

(Sent from my Debian GNU/Linux 10 (buster) computer)

Sajith boosted

Sruthi is now officially a Debian Developer (DD)!

Her gpg key was included in debian-keyring package yesterday. Now packages signed with her gpg key will be accepted into Debian archive.

tracker.debian.org/news/104172

#debian #FreeSoftware

@kocheechi ചെല‌പ്പോ‌‌‌ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത, നാച്ചുറൽ ഇന്റലിജൻസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള താറാവായിരിക്കും!

@syam

@kocheechi ഇവിടെ എന്താണ് വ്യക്തമാക്കാനുള്ളത്?

@kocheechi @syam ചുമ്മാ "അ" ഒന്നു നോക്കി. മതിയാക്കി! 😰

@syam അതിനത് ഗൂഗിളല്ലല്ലോ!

@syam എന്താണീ തെക്കേടത്തമ്മ അവാർഡെന്ന് അന്വേഷിക്കാനിറങ്ങിയതാ!

🤔

@Gargron Wouldn't "supremacy" be a better choice of words than "white supremacy"? Wouldn't that encompass all kinds of supremacy?

@kocheechi പേരെല്ലാം സിഗ്നലിങ്ങ് അല്ലേ. 🙂

It carries some information, but not necessarily "honest" information.

en.wikipedia.org/wiki/Signalli

ഈ പാർട്ടിയിൽ ചേരുന്നവരെപ്പറ്റിയാണ് ശരിക്കും അറിയണ്ടത്. അ‌പ്പോ‌‌‌ കാര്യ‌ങ്ങ‌‌‌ൾ കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമാവും. 🙂

@soorajkenoth Seems like disaster risk minimization is one of the stated goals of HOT.

What Alan probably means is that you can start a thing like this:

tasks.hotosm.org/project/5170

Perhaps that is what you have in mind?

@alanz

@kocheechi മൂപ്പരുടെ പേരിലെ പ്രേമമോ ചന്ദ്ര‌നോ‌‌‌ കയ്യിലിരുപ്പിൽ ഉണ്ടോ? 🙃

ഒറ്റക്കോളം ലേയൗട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ?

ആന സൈറ്റ് മെമ്പ്രമ്മാരേ, നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കോളം ലേയൗട്ടിലേയ്ക്കു മാറിയോ?

blog.joinmastodon.org/2019/06/

@soorajkenoth പണ്ടു യാഹൂ! വുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു തയക്കവും പയക്കവും വന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവരെയും ഗോദായിലിറക്കണം! 🙂

@soorajkenoth Ok, thank you!

Would you post a note when you have more details?

My wife has a project in mind, to identify and map geologically risky areas. Seems that there may be areas where we can collaborate, even if not immediately. 🙂

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.