കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഞാൻ പണിതോണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് ഒരു stable, production-ready സ്റ്റേറ്റ് എത്തിയതായി എനിക്ക് തോന്നിയിരിക്കുന്നു.

ആന എക്സ്ക്ലുസിവ് !!

ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം ഇവിടുന്ന്: github.com/varnamproject/govar

[ഒരു 3-step ഇൻസ്റ്റാൾ പ്രോസ്സസാണ്]

@subinpt That addon is not maintained anymore. I believe that addon communicated with Varnam API server over internet.

Why have that when you can have a system-wide IME offline that learn words as you type. So extension ഇനി maintain ചെയ്യണോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യമാണ്, വേണ്ടാ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്.

btw new website being made is varnamproject.github.io/

Currently only for Linux. Mac ന് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ട്. Windows API & Visual Studio ശോകമായോണ്ട് അത് കുറേ സമയമെടുക്കും പണിയാൻ.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.