കഴിഞ്ഞാഴ്ച്ച Android native library ലിങ്കിങ്ങ് ആയി ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. Can you believe it ? അപ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് @jishnu7 എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതൂ Android Services API. ഇപ്പോൾ നല്ല റിലാക്സേഷനുണ്ട്.

@subins2000
ഓ മൈ ഗോഡ്, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല

Follow

@akshay ആൻഡ്രോയ്ഡിനു സംഭവിച്ചതെന്തെന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും !!! 👉👉

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.