40 വരി എഴുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഗോ പ്രോഗ്രാമർ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും 👇

@subins2000 കീവേർഡ്സ് പച്ചയല്ലാത്ത കളർസ്കീം ! ഇത് മോണോകായി ആണോ വൺ ഡാർക്ക് ആണോ അതോ?

Follow

@subinpt ഇത് VSCode ന്റെ തന്നെ default കളർ സ്കീമാണ്. Sublime Text ന്റെ സ്കീമും ഇതേ കളറാണ്.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.