"നന്മയുള്ള ലോകമേ" - കരളുറപ്പുള്ള കേരളം
---
RT @florinpop1705
Write “Hello World!” in your native language and add the flag.

Salutari lume! 🇷🇴
twitter.com/florinpop1705/stat

Been using virus.cafe for a while, got to meet some people from different countries and have wide variety of conversations !

In b4 it becomes Omegle :P

Thank you @feross ! ❤️

ചില സ്കൂളുകൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനും യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു 🤦‍♂️

Our project won a category ! Yaaaaay 🎉

devpost.com/software/what-s-ou

It was fun hacking and kathivekkal with @thetronjohnson and @athulcajay 😁
---
RT @MLHacks
Congratulations "What's the weather?" on winning the Most Creative @radarlabs Hack this weekend at 🎉💯


twitter.com/MLHacks/status/126

Countless hours of reading and exploring @Wikipedia has certainly helped ! :D
---
RT @MLHacks
Fun things are always happening throughout the ... Congrats to @SubinSiby, a hacker, for winning our Wikipedia Races Mini-Event!
twitter.com/MLHacks/status/126

@ramesh @sajith ഇത് ഒരു തലതിരിഞ്ഞ bug ആണല്ലോ. എന്താവോ ഇങ്ങനെ 🤔

```
new Date().toLocaleTimeString()
```
ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നേ.

github.com/subins2000/vett/blo

@sajith new Date() തരേണ്ടത് local time അല്ലേ ? ഞാൻ വായിച്ചതിൽ വെച്ചൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ എടുത്ത് consoleൽ നോക്കിയപ്പോഴും localtime ആണ്.

@ramesh

@ramesh അതെന്താ അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചില ബ്രൗസറുകളിൽ GMTയും എന്റെയും ഫോണിലെ ഫയർഫോക്ക്സിലും ഒക്കെ ISTയുമാണ്.

@Kuryachan Any number of people can play together. There's no limit set.

A mesh network is formed and each player connects to everyone else directly.

So, a good internet connection for all players would make the experience better.

I want to reply to messages on Twitter, but most of the times I can't because

1. you have direct messages disabled
2. you're not following me

Please enable DMs so I can reply to you : help.twitter.com/en/using-twit

@Kuryachan പൂജ്യം വെട്ട് കളിച്ചിട്ടില്ലേ ?

അതോ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ ?

Bug report 

@ashwinvis Thanks for reporting ! I've fixed those two bugs. No more "your turn now" msgs in chat, instead a toast msg will be displayed

Implemented a "Play with Random People" feature to Vett, The Dots & Boxes online game : vett.space

What started as a hackathon project from @MLHacks Hack-at-Home comes to a finished end 23 days later 🎉

Learnt @vuejs, @WebTorrentApp & more along with @athulcajay

Sorry aripraavu, I meant these evil "angaadikkuruvi" beings. Apparently they are are all over the world 🤦‍♂.

Their German cousins as seen in the video are also loud, but not as much as ours.

en.wikipedia.org/wiki/House_sp

Show thread

@kde didn't know there were such apps. Come to know of many apps with such posts. Please keep continuing these !

Some birds are very noisy! They just blah blah blah all morning and doesn't let me sleep peacefully !! The "aripraavu" gang is the worst of em.

ente baagathum thettund, raavile 5 manikkallaa urangaan povendath 🏃

Show more

സുബിൻ വീട്ടികിടന്നുറങ്ങുവാ 🏠's choices:

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.