Show newer

I don't do freelancing anymore cause I don't like coding if it's a job.

ഏത് ഇഷ്ടമായാലും, അതൊരു ജോലി ആയി തോന്നിയാൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യാൻ തോന്നൂലാ. Passion വേണം.

ഇഷ്ടമുള്ള പണിയും അതിനൊപ്പം വരുമാനം കിട്ടുകയുമാണെങ്കിൽ എത്രയോ മനോഹരം! ഭാഗ്യവാന്മാർ! FOSSൽ അത് കിട്ടാൻ നല്ല വകുപ്പുണ്ട്.

Show thread

There is a very big difference between learning

coding for fun/problem solving
&
coding for a job.

I started it when I was 11 out of my own personal curiosity.

It shouldn't be forced on kids and no, 12 year olds shouldn't have the pressure to become the next big millionaire.

This is what mobile phones should have been like 😍
---
RT @krzym
RT @xteeio: Trying out multiple phone distro using p-boot on the @thepine64
twitter.com/krzym/status/13272

BARC India measures TRP with hidden sound embedding. This applies to ads too.

Collect this sound data, make an adblock list (just like uBlock), frequently update it and voila, we just got a TV AdBlocker !

Gonna leave this to y'all hardware folks to make it :)

Show thread

Was wondering if TV set top box can be hacked to auto mute it when ads appear. Most set top boxes are CISCO devices. Or maybe an external device that listens the sound, identify ads and send remote IR signal to mute the TV.

An AdBlocker for TV.

ആ ഷെൽ, ഇതും ജനങ്ങളുടെ തലയ്ക്ക് വെക്ക്. ലാഭം ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് പണക്കാരായി ഇനിയിപ്പൊ വിശുദ്ധത ചമയാലോ.

ഇവന്മാർക്ക് ഒക്കെ തുടക്കത്തിലേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കാമാർന്ന്, ചെയ്തില്ല ! പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണല്ലോ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ 😇
---
RT @AOC
The audacity of Shell asking YOU what YOU’RE willing to do to reduce emissions. 🙄

They’re showing you RIGHT HERE how the suggestion that indiv choices - not systems - are a main driver of climate change is a…
twitter.com/AOC/status/1323306

IOError is the most ideal error.

Because it's "അയ്യോ ഇറർ!"

Social media has become a place for misinformation and conspiracy theories. There are flat-earth believers, moon landing deniers. People are easily lured with their "scientific" args.

I see many rational people leaving majority social media (FOSS people mostly). As there are less people to counter-argue, wouldn't those platforms just be a conspiracy breeding ground ?

YouTube comments section has improved since Mallu Analyst, Gayathri and more progressive YouTubers. What if they had also left ?

is 10 years old ! Thank you community for all the help you've done and still doing all these years !

Throwback to the first question I asked in 2012. The 12 year old me was trying to play games on Ubuntu :D

PS: It worked out, GTA San Andreas worked fine with !

Painting time lapse in "Krita", using a "mouse".
This is a painting of one of my favorite character in Mortal Kombat.

KTU Schedule is really tough.. Even if its online, Time kittunillanee... But can't leave Art. Back to painting...
(unfortunately upload size is restricted.. so couldn't post full video)

camp.fsf.org.in/

A unique, online mentorship programme conceptualized and organized by Free Software Foundation of India and Free Software Community of India.

@fscamp

As someone who got introduced to GNU/Linux & Free software from school, this is really 💯❤️

Seeing students make cool stuff with FOSS tools from Little KITE clubs is really awesome. Kids get access to Arduino & Raspberry Pi in schools these days! Wish I was in school now :D
---
RT @pramode_ce
And all of this will be powered by Free Software! Great work once again by the govt of Kerala! twitter.com/drthomasisaac/stat
twitter.com/pramode_ce/status/

Built this #P2P #StonePaperScissor game with @vuejs
and @vuetifyjs
, ofcourse #inspired from @subins2000 's #p2pt library and hosted with @Netlify

source code is available here github.com/prinzpiuz/Stone-Pap
and game can be played here silly-fermat-36c0e6.netlify.ap

manorama newspaper is leaking letters. I now have a "ക" + partial "ള്‍" tattoo.

ഈ മഷി ചര്‍മ്മത്തില്‍ പറ്റുന്നത് പ്രശ്നമാണോ, ആരോഗ്യപരമായി ?

"given enough eyeballs, all bugs are shallow" applies to Free & Open Source Software as well as Open Data/Free Knowledge.

en.wikipedia.org/wiki/Linus's_

Show thread

This article just had a paragraph when I first saw it. I added a table with 4 airports I found on internet. It was difficult finding such airports.

A month later, the table is filled with many examples !

One reason why works good is because it's centralized.

Show older

Subin/സുബിൻ:/bin/su's choices:

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.