Show newer

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ആദ്യമായി കമ്പനിയുടെ ഇൻഫോപാർക്കിലെ ഓഫീസിൽ പോയി.

ഇൻഫോപാർക്കിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടില്ലാ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പോയി വരുന്നത് നല്ല ബോറാണ്. രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ കമ്പനി വിസിറ്റ്, അതാണ് നല്ലത്.

കമ്പനി 100% റിമോട്ട് ആയത് വളരെ നന്നായി <3

വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാരേം നേരിട്ട് കണ്ടതിൽ സന്തോഷം.

കൊച്ചിയിൽ കൂടുതൽ പരിപാടികൾ പുഷ്പ്പിപ്പിച്ചാൽ വരാൻ നല്ല സൗകര്യം ഉണ്ടാവുമാർന്ന് 🥲

At 21:50 of this video I talk about emojis which I think some of you will be interested.

Copy paste these two emojis anywhere :

🇮 🇳

Remove the space in between them, what do you see ?
Similarly try these :

🧑 🏾
👏 🏾
---
RT @AviyelHq
Shedding light on some of the most amazing Projects out there, Welcome to the first episode of OSS Spotlight!

Listen to @SubinSiby, Maintainer of Varnam talk about how he built in his na…
twitter.com/AviyelHq/status/14

I'll be doing a talk on the backend of , the transliteration engine Varnam, tomorrow 10PM IST.

Varnam supports many Indian languages which means it is possible to make a wordle in any Indian language.

varnamproject.com
---
RT @AviyelHq
Ever wanted to play in your native language?
Tune in to hear @SubinSiby, Maintainer of Varnam, talk about how he built Wordle in his native language, with 2000+ daily active users!…
twitter.com/AviyelHq/status/14

from today will be the same for everyone in the world, 10PM IST. Local time will be shown for all non IST players.

In wordle, it's local 12am for everyone.

PS: time zones are weird and complex to implement

I made a Malayalam Wordle game .

mwordle.subinsb.com

Thanks to @youyuxi for his vue3 implementation of wordle. It's my first time working with vue3, I love it! Soooo simple & faaaast builds !

Varnam project is used for transliteration & dictionary

First time making a diagram in LibreOffice Impress, the output came out really well !

LibreOffice 6 on ubuntu 18.04

This figure shows possible Malayalam combinations from a Manglish word in Varnam

Found that Varnam couldn't type മ്ലേച്ചം. It gave " ംലേച്ചം" instead. This new block fixes this serious bug. Now it gives correct output for "mlEcham".

മ്ലേച്ചം വിട്ട് കളിയില്ലാ !

github.com/varnamproject/schem

40 വരി എഴുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഗോ പ്രോഗ്രാമർ ചെയ്തത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും 👇

How to increase read/write performance of an SQLite database ?

1: Tests taking 6.26 seconds to finish
2: Enable WAL mode
3: Tests now 500%+ faster. Took just 1.189 seconds

🚀🚀

കഴിഞ്ഞാഴ്ച്ച Android native library ലിങ്കിങ്ങ് ആയി ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. Can you believe it ? അപ്പോൾ എന്റെ ഫ്രണ്ട് @jishnu7 എനിക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തതൂ Android Services API. ഇപ്പോൾ നല്ല റിലാക്സേഷനുണ്ട്.

If Google goes down, our government offices will also go down with it. Gov employees depend on Google for a lot of things, even the very basic Malayalam typing.

You should own your pencil, a software/company shouldn't dictate what you can write, when you can write.

Spent the last 2 days trying to dynamically load a shared library from external APK in indic.app. But it didn't work.

Usually when I spend a lot of time on something, at last it ends up working in one way or the other.

But not this time...

Imagine npm install having "വരനെ ആവശ്യമുണ്ട്" in future.
---
RT @brad_frost
npm install

WARN
WARN
WARN
install
obtuse warning
done
install
ERROR but don't worry about it
install
thank you!
plea for donation
warning in Elvish
maintainer looking for job ;)
gobbledygook
marriage proposal
added 2540950582 packages
found 1029402984 vulnerabilities
twitter.com/brad_frost/status/

വർണ്ണത്തിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഒന്നും കൂടി മികച്ചതാക്കി. ഇനി ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് സജഷനോടൊപ്പം !

varnamproject.github.io/

Unicode finally says
ന് + റ = ൻ്‌ + റ = ന് + zwj + റ = ന്റ

3 forms for the same thing 😳 !! I find it mind boggling that this issue took 10+ years to fix.

Will Windows implement this and finally fix the years long headache of ന്റ ? 🤞

Show older

Subin/സുബിൻ:/bin/su's choices:

സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.