പ്രസംഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസംഗം കിട്ടുമ്പോൾ പ്രസംഗം എന്ന പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗമെഴുതി പ്രസംഗിക്കണം. 😄

ml.wiktionary.org/wiki/%E0%B4%

സന്തോഷിച്ചാട്ടെ! നമ്മള് ടോപ് 10ൽ.

എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാനാണെന്നു തോന്നുവോ?

Guess the product in the advertisement in the first 30 seconds.

Demolition Man ഒന്നുകൂടി ഇരുന്നു കാണണം. എന്തൊക്കെ പ്രവചിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറന്നുപോയി.

The reports seemed to take doctors by surprise: The “respiratory” virus that causes Covid-19 made some patients nauseous.

It left others unable to smell.

In some, it caused acute kidney injury.

statnews.com/2020/06/26/from-n

അറിയാതെ വന്നുപോയിക്കാണും എന്നാശ്വസിക്കാനും വയ്യല്ലോ!
elemental.medium.com/even-if-y

ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന കാര്യം പോലും മറന്നുപോയിരുന്നു. ഇപ്പ എന്താണോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത്!

ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്?

ഫേസ്ബുക്കിനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നതിലും മുൻപേ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കും. പ്രഖ്യാപിത ഡീസീ ആരാധകനായ എന്റെ സ്ട്രീമിൽ മാർവെലിനെ പ്രൊമോട്ടു ചെയ്യാൻ ആ സുക്കറിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു!

Show more
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.