കഥാപുരുഷനെ മുസ്ലിം മത വിശ്വാസികൾ ഭൂരിപക്ഷമായ മലേഷ്യയിലും കണ്ടവരുണ്ട്!

ശരിക്കും ജ്ജ് ഹനുമാനാണോ അതോ സുലൈമാനാണോ പഹയാ ?

Follow

@sajith സർദാർജി ആണെന്ന് പണ്ടൊരു ജോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. വല്ലവർക്കും വേണ്ടി സ്വന്തം വാലിന് തീ പിടിപ്പിച്ച് ഓടിനടന്നത് അതിനു തെളിവാണത്രേ.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

aana.site is one server in the network