അയ്യയ്യ വരവഞ്ചിതനൃത്തം
ചെയ്യും നല്ല മണിപ്പൂതം

Follow

@sajith

അഭിനവ നങ്ങേലി :

നെസ്‌ലേടെ സെറിലാക്ക് സ്പൂണിലെടുത്തിട്ട്
കാത്തൂം അപ്പൂം പാട്ടുകൾ പാടി
ടീവീലോമന ഡോറയെ കാണിച്ച്
മാമു കൊടുക്കുന്നു നങ്ങേലി!

@syam അഭിനവ നങ്ങേലി പോയകാലത്തെ വിടാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാസ്ഥിതികയല്ലാത്തതിൽ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു!

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.