ഇവിടേം ഫേക്ക് എൻകൌണ്ടർ ഫാൻസ് ആണൊ. പടപേടിച്ച് പന്തളത്ത് ചെന്നപ്പൊ.

Follow

@Bibin എൻകൗണ്ടർ ഫാൻ ടൂട്ടുകളുടെ.

@syam saw some on mastodon.social in the morning.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.