ആനയിലെ 2018 മുതൽ ഉള്ള 5516 public ടൂട്ടുകൾ പരിശോധിച്ചു കിട്ടിയ പ്രമുഖ വാക്കുകൾ. മൊത്തം 30,000 തോളം വ്യത്യസ്ഥ വാക്കുകൾ കിട്ടി.

ഈ ഫയൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടാണു ഞാൻ ഇപ്പൊ വർണം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് എഴുതുന്നതും. തരക്കേടില്ല ✌️

Follow

@subins2000

ബിഗ്ഗ്ബോസ്സ് - 112. 😁

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.