ആനസൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓവിഎച്ച് എന്നൊരു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റ സെന്ററുകളിൽ ഒന്നിലാണ്. അവരുടെ ഒരു ഡാറ്റ സെന്ററിന് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച്ച ചെറുതായിട്ടൊന്നു തീ പിടിച്ചിരുന്നു.

നമ്മളെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരിടത്തായതു ഭാഗ്യമായി. ആനസൈറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ അരുമയായ ടൂട്ടുകളെല്ലാം സുരക്ഷിതമാണ്.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.