വീടൊരു ലൈബ്രറിയാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്.

ഇത്രയൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചപ്പോഴേക്ക് പണി വന്ന് തലേൽ കേറി.

ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിനോക്കാൻ പറ്റിയില്ല.

ഇവിടെ തിരുവല്ലാക്കാർ ആരെങ്കിലുമുണ്ടോ?

Last Train to Istanbul by Ayşe Kulin

Story/ies of Turkish people who got affected by WW2. Interesting read.

വീട് മാറാനുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് വേറൊന്നിനും സമയം കിട്ടിയില്ല.

കെട്ട്യോന്റെ അനിയന്റെ പണി പോയി. സന്തോഷം കൊണ്ടെനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യേ.

Lakshmi :luttappi: boosted

The Full Cupboard of Life (No. 1 Ladies' Detective Agency #5) by Alexander McCall Smith

Mma Ramotswe & friends. Again.

#2019inBooks #ReadingList #BooksofLakshmi #books

Vision 2020 ഒക്കെ കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞാണെന്നായിരുന്നു.

Lakshmi :luttappi: boosted

മനപ്രയാസം കാരണം തടി കുറഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പിസ അടിക്കാൻ പോവാണ്.

ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നവരൊക്കെ തിരിച്ച് പോയോ?

The Kalahari Typing School for Men
(No. 1 Ladies' Detective Agency #4) by Alexander McCall Smith

വോളന്റിയർ ചെയ്യാൻ പോയ ബുക്ക് ഫെയറിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരെ വരെ പണിക്ക് നിർത്തി മുഴുവൻ സീരീസും തപ്പിയെടുത്തതാണ്. എനിക്ക് ഈ സീരീസിയോടുള്ള ഇഷ്ടം മനസ്സിലായിക്കാണുമല്ലോ. Simple & Fun read.

പൊറോട്ട ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത മലയാളിയാണ് ഞാൻ. കഴിവതും തല വച്ച് കൊടുക്കാറില്ല.

എൻട്രൻസിന് കണക്ക് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറിനെ കണ്ടു. എന്നെ നല്ല ഓർമ.

അനിയന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട്. എന്നെ കണ്ടാ ഓടിച്ചിട്ട് ഇടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന് ഉറക്കം വരില്ല. അപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ.

അങ്ങേരെ ഓർക്കുമ്പോ രണ്ട് വർഷം ഞായറാഴ്ച തോറും എഴുതിയിരുന്ന പരീക്ഷകളാണ് ഓർമ വരുന്നത്. ഹോ!

Show older
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.