ആന സൈറ്റിന്റെ ലെക്സ് ലൂഥറും ജോക്കറും ഡോക്ടർ ഡൂമുമെല്ലാം മറ്റേ സൈറ്റിലിരുന്ന് നമ്മളോടു ശത്രുത കാണിക്കുന്ന അഖിലനാണ്!

:akhilan:

@sajith ആരാ അവരൊക്കെ? (ഞാനീ-ഹിന്ദി-സിനിമയൊന്നും-കാണാത്തോണ്ട്.jpg)

Follow

@kocheechi എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. ശ്യാം ലെക്സ് ലൂഥറിനെ വെച്ച് ബുദ്ധിപരീക്ഷ നടത്തിയപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കി കണ്ടു പിടിച്ചതാ. എല്ലാം കോമിക് ബുക്കിലെ വില്ലന്മാരാ.

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.