ആന സൈറ്റിന്റെ ലെക്സ് ലൂഥറും ജോക്കറും ഡോക്ടർ ഡൂമുമെല്ലാം മറ്റേ സൈറ്റിലിരുന്ന് നമ്മളോടു ശത്രുത കാണിക്കുന്ന അഖിലനാണ്!

:akhilan:

@sajith ആരാ അവരൊക്കെ? (ഞാനീ-ഹിന്ദി-സിനിമയൊന്നും-കാണാത്തോണ്ട്.jpg)

@kocheechi
സർ, ജെപിജി പോലുള്ള ലോസി ഫോർമാറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ പിഎൻജി ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ അപേക്ഷ. താങ്കളുടെ ടൂട്ട് പലപ്രാവശ്യം റീടൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവസാനം ജെപെഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കവടി നിർത്തേണ്ട സ്ഥിതിയാകും.
@sajith

Follow

@primejyothi പി എൻ ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ റാസ്റ്റർ ഇമേജ് ഫോർമാറ്റുകൾക്കും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെക്ടർ ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ നഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലാക്കണം എന്നാണ് എനിക്കു പറയാനുള്ളത്. വലിച്ചാൽ വലിയും, വലി വിട്ടാൽ ചുരുങ്ങും!

ജട്ടിയുടെ വള്ളി ഡോട്ട് എസ് വി ജി

@kocheechi

Sign in to participate in the conversation
സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാസ്റ്റഡോൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി!

ഫെഡറേറ്റഡ് സോഷ്യൽ വെബ്ബിലെ മലയാളിക്കൂട്ടം.